Maturitní okruhy

SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU

Vývoj představ o stavbě atomu, atomové jádro, protonové a nukleonové číslo, atomová relativní hmotnost, atomová hmotnostní jednotka, výpočet relativní atomové hmotnosti a skutečné hmotnosti atomu, radioaktivita a její význam, izotopy. Výstavba elektronového obalu, kvantová čísla, zápis elektronové konfigurace podle PSP, valenční elektrony, vznik iontů.

PERIODICKÝ ZÁKON A JEHO VZTAH KE STRUKTUŘE A VLASTNOSTEM LÁTEK

Charakteristika dlouhé PSP, struktura elektronového obalu, postavení v PSP a vlastnosti atomů a jejich sloučenin, prvky základní, přechodné a vnitřně přechodné, změny elektronegativity, kovových vlastností, oxidačních a redukčních schopností, ionizačních potenciálů, atomových poloměrů a oxidačních čísel v periodách a ve skupinách. Periodický zákon a jeho prognostický význam.

CHEMICKÁ VAZBA

Příčiny a podmínky vzniku chemické vazby, vazebná a disociační energie, délka vazby, násobnost vazby, vaznost, vazby sigma a pí, vazba kovalentní a koordinačně kovalentní, směrový charakter vazby a prostorová stavby molekul, polarita vazby a polární molekuly. Slabší vazebné interakce ( vodíkové můstky, Van der Waalsovy síly, kovová vazba). Vlastnosti látek jako důsledek vnitřní struktury molekuly a povahy chemických vazeb (př. NaCl, sacharoza, grafit, diamant, voda, draslík, sirovodík, chlorovodík, fluorovodík).

ROZTOKY

Pojem a dělení roztoků podle skupenství a nasyceností. Hmotnostní a objemová procentová koncentrace, látková (molární) koncentrace, rovnice látkové bilance. Otázka bude doplněna konkrétním příkladem.

TEORIE KYSELIN A ZÁSAD

BrÖnstedova teorie kyselin a zásad, acidobazické děje, amfoterní látky. Síla kyselin a zásad, disociační konstanty. Voda z acidobazického hlediska, kyselost a zásaditost roztoků, exponent pH. Hydrolýza solí, neutralizace, acidobazické indikátory, význam a využití neutralizačních reakcí.

CHEMICKÉ REAKCE

Vysvětlete pojem chemické reakce, chemické rovnice a jejich kvalitativní a kvantitativní význam. Na konkrétních příkladech uveďte rozdělení reakcí a objasněte jejich chemickou podstatu. Proveďte úpravu předložené redoxní rovnice. Řeště příklad na výpočet z chemické rovnice. Přehledně jmenujte typy organických reakcí.

TERMOCHEMIE

Energetické změny při chemických dějích, reakční teplo, exotermní a endotermní děje, jejich význam v technické praxi. Na praktickém příkladu proveďte výpočet reakčního tepla s použitím termochemických zákonů.

CHEMICKÁ KINETIKA

Průběh chemické reakce z hlediska srážkové teorie a teorie aktivovaného komplexu. Rychlost reakce a její ovlivňování koncentrací, teplotou apod. Katalýza a katalyzátory. Význam katalýzy v praxi.

CHEMICKÉ ROVNOVÁHY

Rovnovážný stav reakce ( rychlost přímé a zpětné reakce, rovnovážné konc. výchozích látek a produktů, rovnovážná konstanta, dynamická povaha rovnovážného stavu. Charakterizujte rovnovážné stavy jednotlivých typů reakcí na příkladech. Na příkladu výroby sody (Solvayův způsob) vysvětlete vliv amoniaku na výtěžek reakce.

HALOGENY- p5 PRVKY

Postavení a charakteristika v PSP, výskyt, výroba, vlastnosti a použití volných halogenů. Halogenvodíky a halogenidy, kyslíkaté kyseliny a jejich soli - uveďte nejdůležitější představitele, jejich výrobu, vlastnosti a význam.

CHARAKTERISTIKA s-prvků A JEJICH SLOUČENIN

Postavení s-prvků v PSP. Zaměřte se hlavně na sodík, draslík, hořčík, vápník a charakterizujte je z hlediska výskytu sloučenin (sírany, chloridy, uhličitany, dusičnany apod.), jejich vlastnosti a použití.

CHARAKTERISTIKA d-prvků A JEJICH SLOUČENIN

Postavení a charakteristika d-prvků v PSP (elektronová konfigurace, změny oxidačních čísel, význačnější skupiny d-prvků). Na příkladech uveďte nejběžnější způsoby výroby kovů. Zaměřte se na nejdůležitější představitele (Fe, Mn, Cr, kovy podskupiny Cu a Zn) a charakterizujte je z hlediska výskytu, vlastností a použití, uveďte známější sloučeniny těchto kovů z hlediska vlastností a použití.

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ p1, p2 a p3

Zhodnoťte postavení prvků v PSP (elektronová konfigurace, změna elektropozitivity, oxidačních vlastností, kovového i nekovového charakteru, stavby molekul, reaktivity). Výskyt, výroba, vlastnosti a použití základních představitelů (Al, C, Si, N, P) těchto podskupin, přehled důležitějších kyslíkatých i bezkyslíkatých sloučenin.

CHALKOGENY p4 - prvky

Postavení p4 prvků v PSP, charakterizujte prvky (hlavně kyslík a síru) z hlediska výskytu, vlastností, výroby a využití v praxi.

ALKANY A CYKLOALKANY

Vazby v nasycených uhlovodících, struktura a vlastnosti nasycených uhlovodíků, homologický řada, izomerie konstituční. Obecné metody přípravy alkanů a cykloalkanů, fyzikální a chemické vlastnosti (spalování, substituční a eliminační reakce), základní představitelé. Výpočet příkladu- určení empirického a molekulového vzorce, spotřeba kyslíku při spalování methanu.

ALKENY A ALKINY, DIENY

Chemické vazby v nenasycených uhlovodících, názvosloví, izomerie cis-trans, základní chemické reakce (adiční, polymerační, substituční), důkaz nenasycenosti: vysvětlete na konkrétním příkladě. Charakterizujte základní představitelé jednotlivých skupin z hlediska jejich průmyslového využití.

AROMATICKÉ UHLOVODÍKY

Charakteristika aromatického stavu, molekula benzenu a jeho deriváty. Získávání, vlastnosti a využití nejdůležitějších arenů. Substituční a eliminační reakce arenů. Určete w(C) v benzenu a naftalenu.

HALOVÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Charakteristika a rozdělení halogenderivátů, vazby C-X, příprava, vlastnosti a využití důležitějších představitelů (nukleofilní substituce, eliminační reakce, BCHL, pesticidy).

DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Klasifikace, příprava a názvosloví nitrosloučenin a aminů. Redukce nitrosloučenin, výbušniny. Reakce aminů (zásaditý charakter, diazotace, reakce diazoniových solí, azobarviva), důležitější aminy.

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ (ALKOHOLY, FENOLY)

Struktura a vlastnosti, rozdělení a názvosloví, základní způsoby získávání a výroby alkoholů a fenolů, substituční, eliminační a oxidační reakce. Význam a použití základních představitelů.

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY (ALDEHYDY, KETONY)

Charakteristika, klasifikace a příprava karbonylových sloučenin, oxidační a redukční reakce, tvorba acetalů a poloacetalů, základní představitelé a jejich význam.

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Charakteristika karboxylové skupiny, rozdělení a názvosloví kyselin, fyzikální vlastnosti, základní chemické reakce (neutralizace, esterifikace, redukce), významné karboxylové kyseliny. Př. Kolik kg karbidu vápenatého je potřeba k výrobě 1 tuny kyseliny octové?

DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH KYSELIN

Klasifikace a charakteristika funkčních derivátů. Chloridy, anhydridy a estery, vlastnosti, použití, význam. Rozdělení a popis základních substitučních derivátů, vliv polohy substituentu na stálost derivátů. Halogen, hydroxyl a aminokyseliny, vlastnosti a význam. Přehled důležitějších derivátů kyseliny uhličité (močoviny, fosgen), dusičné (dusičnany glycerolu a celulozy) a sírové (sulfonové kyseliny, saponáty).

CHEMIE MAKROMOLOKULÁRNÍCH LÁTEK

Základní pojmy, klasifikace polymerů, jejich struktura, složení a vlastnosti, podmínky vzniku. Látky syntetické vznikající polymerací - polymerace a kopolymerace, přehled důležitějších polymerů, jejich výroba a použití. Látky syntetické vznikající polykondenzací - polyestery, polyamidy, pryskyřice, silikony, jejich výroba a použití. Přehled přírodních polymerů a jejich modifikovaných výrobků (viskozové a acetátové hedvábí).

LIPIDY

Výskyt, význam, rozdělení lipidů. Složení, struktura a vlastnosti lipidů. Vosky. Rozlišení minerálních a rostlinných olejů, důkaz nenasycenosti, zpracování tuků (hydrogenace, hydrolýza), biochemie tuků (metabolismus a biologický význam).

SACHARIDY

Pojem, výskyt, vznik a rozdělení sacharidů. Složení, struktura, vlastnosti a význam mono-, di- a polysacharidů. Reakce a kvalitativní důkazy sacharidů. Výroba a význam sacharidů, biochemie cukrů.

BÍLKOVINY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Pojem, složení, vznik, struktura a klasifikace bílkovin, vratné a nevratné srážení, hydrolýza a barevné reakce bílkovin. Biosyntéza a metabolizmus bílkovin. Charakteristika a biologický význam nukleových kyselin, složení a struktura (nukleotid, nukleosid, purinové a pyrimidinové báze), druhy a vlastnosti nukleových kyselin. ATP.

CHEMICKÉ DĚJE V ŽIVÝCH SOUSTAVÁCH

Znaky a složení živých soustav, základní biogenní sloučeniny. Energetický a látkový metabolismus, vzájemná návaznost a souvislost metabolismu tuků, cukrů a bílkovin (acetylkoenzym A, citrátový /Krebsův/ cyklus, dýchací řetězec). Charakteristika a funkce enzymů, vitaminů a hormonů při biochemických dějích.

KOLOBĚH CHEMICKÝCH LÁTEK V PŘÍRODĚ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Charakteristika životního prostředí a jeho ovlivňování, škodlivé průmyslové exhaláty a jejich účinky na živý organizmus. Tvorba, význam a koloběh vody, CO2, amoniaku v přírodě. Suroviny anorganického a organického průmyslu, biogenní sloučeniny.

TERPENY, STEROIDY A HETOROCYKLICKÉ SLOUČENINY

Terpeny a steroidy - důležité skupiny přírodních a fyziologicky účinných látek. Pojem, rozdělení a přehled heterocyklických sloučenin s jedním heteroatomem a jejich derivátů. Pyrimidin, purin a jejich deriváty. Alkaloidy, narkomanie a toxikománie.

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY (KOMPEXNÍ SLOUČENINY)

Středový atom, ligandy, koordinační číslo, názvosloví, vlastnosti, konst. stability (nestability), konkrétní příklady, použití.